Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
  • Penzion a pečovatelské služby Kobylí

Průběh jednání s žadatelem

Žadatel obdrží základní informace o pečovatelské službě již při prvním kontaktu s vedoucí služby nebo se sociální pracovnicí.

Pokud jeho zájem o služby trvá, dohodne s ním vedoucí služby nebo sociální pracovnice návštěvu v jeho domácnosti – sociální šetření.

Sociální pracovnice případně vedoucí služby rozhovorem s žadatelem zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by bylo možné realizovat prostřednictvím pečovatelské služby. Stanoví společně s žadatelem vstupní osobní cíl a zároveň

ověřuje, zda žadatel spadá do cílové skupiny. Žadateli jsou sděleny všechny potřebné informace k realizaci služby, je seznámen s přehledem úhrad, s vnitřními pravidly i s veškerou nabídkou služeb.

Domluví se spolu na jednotlivých úkonech a na rozsahu poskytovaných služeb.

Výsledkem procesu je písemný záznam - Předsmluvní jednání (následně je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby).

Návrh smlouvy je zájemci předán ještě před samotným zahájením poskytování péče, aby si ji mohl důkladně prostudovat.

Proč se jednání vede v domácnosti zájemce?

Jednání vedené v domácnosti zájemce je velmi důležité z důvodu celkového posouzení nepříznivé sociální situace a následné pomoci, která nespočívá pouze v poskytnutí úkonů pečovatelské služby. V případě potřeby je zájemci poskytnuto základní sociální poradenství - např. ohledně zajištění kompenzačních pomůcek (zvedací zařízení do vany, hole, chodítka, polohovací postele,…), o možnosti využívat dalších sociálních služeb, různých sociálních dávek, v případě nevyhovujících bytových a sociálních podmínek informovat o možnosti podat žádost do domu s pečovatelskou službou, jak podat žádost do domova pro seniory, atd.